جلسه اخلاق کاربردی

جلسه اخلاق کاربردی و اقامه نماز جماعت با حضور فرمانده نیروی انتظامی و پرسنل تحت امر به روایت تصویر