جلسه شورای فرهنگ عمومی هیات های عزا داری محرم شهرستان گیلانغرب دفتر امام جمعه گیلانغرب

جلسه شورای فرهنگ عمومی و برنامه ریزی ایام محرم در دفتر امام جمعه شهرستان گیلانغرب برگزار گردید.

به روایت تصویر :